Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

26 augustus 2021 Compliance 0

Introductie

Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen betreffen onder andere toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid en ontslag van bestuurders. Maar ook meervoudig stemrecht en een verplichting om een belet of ontstentenis-regeling in de statuten op te nemen. Onderstaand lichten wij bovenstaande onderwerpen kort toe.

Toezicht

In de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen wordt voor alle rechtspersonen voorzien in de mogelijkheid tot het instellen van een raad van commissarissen of een one-tier board. In een one-tier board bestaat het bestuur uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders zijn belast met het houden van toezicht.

Tegenstrijdig belang

Als een bestuurder een tegenstrijdig of persoonlijk belang heeft mag deze bestuurder onder de nieuwe wetgeving niet deelnemen aan beraadslagingen en besluitvorming. Gebeurt dit toch dan kan dit resulteren tot een ongeldige besluitvorming en zelfs aansprakelijkheid.

Als door een tegenstrijdig belang in het geheel geen besluit genomen kan worden, kan een andere commissie van de rechtspersoon aangewezen worden om het aangaande besluit te nemen.

Aansprakelijkheid

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen bepaalt dat bij alle stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen bestuurdersaansprakelijkheid ontstaat in geval van faillissement door een onbehoorlijke taakvervulling. Dit was voorheen alleen het geval bij vennootschapsbelastingplichtige stichtingen en verenigingen en bij formele verenigingen.

Ontslag bestuurders

De rechtbank heeft al de mogelijkheid om op rekwest van een belanghebbende of het OM ontslag van een bestuurder uit te spreken op grond van handelen in strijd met de wet of de statuten, het voeren van wanbeheer of het niet voldoen aan een sommering om inzicht te geven in de organisatie en financiën van een stichting. Met ingang van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen kan de rechtbank ook ontslag van een bestuurder uitspreken op grond van verwaarlozing van zijn of haar taak, ingrijpende wijziging van omstandigheden of om andere zwaarwegende redenen.

Meervoudig stemrecht

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen geeft een regeling voor meervoudig stemrecht. De regeling houdt in dat een bestuurder meer dan één stem kan worden toegekend in de vergadering, maar de bestuurder kan nooit meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuursleden bij elkaar opgeteld.

Belet en ontstentenis

Een belet of ontstentenis-regeling in de statuten opnemen wordt verplicht. Via deze ‘noodregeling’ kan het bestuur toch besluiten nemen wanneer een bestuurder tijdelijk niet in staat is om zijn of haar functie te vervullen.