Privacy verklaring

Neemt u gerust contact met ons op 0682692429

Uw privacy is belangrijk voor ons

Privacyverklaring

Privacy en het gebruik van uw gegevens.
Compliance-i-Consultancy vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. Wij behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uw gegevens gebruiken wij alleen om u te informeren op verzoek van onze opdrachtgever(s) en daarmee samenhangende onderwerpen compliance, risk, security en privacy. 

Compliance-i-Consultancy registreert alleen de gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. Wij behandelen uw informatie met zorg. We verstrekken uw gegevens niet aan derden. Behalve:

 • Als u ons daartoe machtigt
 • Als de wet ons daartoe verplicht

Om het klantcontact goed te laten verlopen, registreren wij gegevens:
1.    De persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft;
2.    De gegevens die wij nodig hebben om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen.

Voorbeelden zijn uw e-mailadres of contactgegevens. Met deze gegevens kunnen wij het klantcontact naar behoren laten verlopen. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens heeft gegeven.

Het leveren van onze diensten

Als organisatie kunt u gebruik maken van onze dienstverlening.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Organisatienaam (optioneel)
 • Betaalgegevens
 • Factuurgegevens
 • Eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijnen).

Compliance-i-Consultancy hanteert wettelijke uitgangspunten

 • Wettelijke grondslag: verwerkingen van persoonsgegevens vinden alleen plaats wanneer daarvoor ondubbelzinnige toestemming door betrokkene is verleend, dan wel noodzakelijk is voor een aantal limitatief opgesomde belangen (waaronder de zeer open norm “gerechtvaardigd belang”).
 • Doelbinding: persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet zomaar voor andere doeleinden.
 • Dataminimalisatie: er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk.
 • Passende beveiliging: wij zorgen altijd voor passende technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt ook voor partijen die we inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening.

Onze identiteit

Compliance-i-Consultancy is een consultancybureau dat organisaties faciliteert in het kader van compliance, privacy, risk en informatiesecurity. Compliance-i-Consultancy valt in de markt onder Management consulting.

Compliance-i-Consultancy respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar opdrachtgevers en diens medewerkers. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. Compliance-i-Consultancy verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook een burgerservicenummer, inloggegevens en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Verzameling en doel verwerking persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden in de avg artikel 6 rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens.

Compliance-i-Consultancy kan persoonsgegevens verzamelen van alle personen aan wie wij onze diensten verlenen, met wie we contact hebben of die bij of voor ons werkzaam zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd rechtmatig en transparant en houden uw persoonsgegevens niet langer onder ons dan noodzakelijk. 

Alle persoonsgegevens die wij ontvangen worden behandeld als privacygevoelig. Daarnaast zorgt Compliance-i-Consultancy ervoor dat wanneer deze informatie niet meer relevant is, deze wordt vernietigd. Het vernietigen wordt dan ook veilig gerealiseerd. Beveiliging van persoonlijke gegevens is cruciaal, daarom zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke informatie veilig wordt gewist. 

Emailberichten zijn vertrouwelijk

De informatie in een e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, neem dan per e-mail contact op met de afzender. Ook vragen wij u om het ontvangen e-mailbericht te verwijderen en de inhoud ervan niet openbaar te maken.

Uw rechten als betrokkenen

U heeft een aantal rechten als betrokkene:

 • U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht van verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht om te verzoeken uw gegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • U heeft het recht op intrekking van uw eerder gegeven toestemming;
 • U heeft het recht om geen onderwerp van geautomatiseerde besluitvorming te zijn;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u niet tevreden bent over de manier waarop Compliance-i-Consultancy met uw gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

Compliance-i-Consultancy dient als verantwoordelijke zorg te dragen voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. Nadat de identiteit van de verzoeker is vastgesteld heeft de verzoeker recht op inzage in de persoonsgegevens. Wanneer u een verzoek indient zal Compliance-i-Consultancy binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Geheimhoudingsplicht

De leden van ons team hebben een geheimhoudingsplicht. Het kan omwille van de uitvoering nodig zijn dat wij uw gegevens onderling delen bijvoorbeeld in verband met een collegiale toetsing. Ook dan geldt altijd de geheimhoudingsplicht.

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt altijd de gegevens die wij van u registreren bij ons opvragen. Ook kunt u vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens. Als laatste kunt u tegen bepaalde verwerkingen bezwaar maken. U kunt deze verzoeken bij ons indienen. 

Uw privacy wordt gewaarborgd 

Wij vinden uw privacy belangrijk en garanderen u dat: 

 • We de statistieken over onze bezoekers niet opstellen; 
 • We op onze site geen advertenties tonen van derde partijen; 
 • We geen informatie aan derden doorverkopen of verstrekken.

Al onze activiteiten, ook onze internet-activiteiten, zijn volledig conform de wettelijke regelingen betreffende de AVG.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Daarnaast heeft u recht op vergetelheid. Kort gezegd heeft u als betrokkene recht op wissing van uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging in een aantal gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doelen waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt;
 • De betrokkene trekt zijn toestemming voor de verwerking in of tekent tegen de verwerking bezwaar aan;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • De persoonsgegevens dienen te worden gewist op basis van een regel uit het Unierecht of het nationale recht;

Wij hanteren waar nodig de wettelijke bewaartermijnen. Waar deze niet in de wet zijn vastgelegd zorgen wij voor dataminimalisatie. 

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten Compliance-i-Consultancy worden ingezien.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • we zijn door een glasvezelnetwerk en het Carrier Routing System van Cisco Systems optimaal verbonden met het internationale internet;
 • daarnaast maken wij gebruik van SiteGuard; hiermee wordt de toegang tot onze webruimte beveiligd;
 • we hanteren een logische toegangscontrole op onze laptops en systemen;
 • we maken gebruik van wachtwoorden en 2FA;
 • onze bestanden zijn voorzien van encryptie (versleuteling);
 • voor een veilig dataverkeer maken we voor onze email- accounts gebruik van ServerSide Security;
 • de beveiliging van onze netwerkverbindingen is geregeld via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • we maken gebruik van doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Datalek

Wanneer wij een datalek constateren zullen wij direct, in ieder geval binnen 72 uur dit melden aan de Autoriteit Persoonsgevens. 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? 

Neem contact met ons op.

Dit kan door het sturen van een mail naar Compliance-i-Consultancy

Of u belt met uw vragen naar: 06-82692429

Wijzigingen 

Compliance-i-Consultancy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 20 februari 2023.

Verwijzingen 

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.